kredyty

Sprawy frankowe i WIBOR
KREDYTY

BEZPŁATNA ANALIZA
WSZYSTKIE BANKI
DEDYKOWANY ZESPÓŁ
Czy Twoja umowa zawiera postanowienia niedozwolone/abuzywne?

W zależności od tego jaką konkretnie umowę kredytową zawarłeś,  niedozwolone postanowienia umowne mogą znajdować się w różnych jej miejscach. Część z nich została umieszczona w treści samej umowy kredytowej, a część w załącznikach do niej. Poniżej zamieszczamy przykładowe zestawienie klauzul abuzywnych w kilkunastu, popularnych umowach kredytowych, skutkujących nieważnością części lub całości umowy.

Oczywiście nie jest to zestawienie kompletne. Niedozwolone postanowienia mogą znajdować się w umowach kredytowych zawieranych przez inne banki (a nie wymienionych poniżej) lub być nieco innaczej sformułowane. W celu rozwiania wątpliwości zapraszamy do wykonania szczegółowej analizy umowy przprowadzanej przez naszą Kancelarię.

mBank S.A. BRE Bank i Multibank

BRE Bank S.A.

Umowa z 2004 r. mPlan
§ 7 ust. 1
„mBank udziela Kredytobiorcy na jego wniosek Kredytu hipotecznego przeznaczonego na cel określony w § 1 ust. 1 zwanego dalej Kredytem, w kwocie określonej w § 1 ust. 2, waloryzowanego kursem kupna waluty w CHF wg tabeli kursowej BRE Banku S.A. z dnia i godziny uruchomienia Kredytu/transzy Kredytu."

§ 12 ust. 5
„Raty kapitałowo-odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50."

Umowa z 2005 r. mPlan
§ 3 ust. 4 pkt 1)
„Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego Kredytu Tu EUROPA S.A. i tym samym opłacenie składki ubezpieczenia na 60-miesieczny okres ubezpieczenia w wysokości X% różnicy pomiędzy wymaganym wkładem własnym Kredytobiorcy, a wkładem wniesionym faktycznie przez Kredytobiorcę, tj. X zł. Jeśli z upływem pełnych 60 miesięcy okresu ubezpieczenia nie nastąpi całkowita spłata zadłużenia objętego ubezpieczeniem ani inne zdarzenie kończące okres ubezpieczenia, Kredytobiorca zobowiązuje się do kontynuacji ubezpieczenia i tym samym opłacenia składki ubezpieczeniowej wysokości X% d kwoty niespłaconego brakującego wkładu własnego, przy czym łączny okres ubezpieczenia nie może przekroczyć 120 miesięcy, licząc od miesiąca , w którym nastąpiła wypłata Kredytu. Kredytobiorca upoważnia mBank do pobrania środków na opłacenie składki z tytułu kontynuacji ubezpieczenia z rachunku wskazanego w § 6 bez odrębnej dyspozycji.”

§ 7 ust. 1
„mBank udziela Kredytobiorcy na jego wniosek Kredytu hipotecznego przeznaczonego na cel określony w § 1 ust. 1 zwanego dalej Kredytem, w kwocie określonej w § 1 ust. 2, waloryzowanego kursem kupna waluty w CHF wg tabeli kursowej BRE Banku S.A. z dnia i godziny uruchomienia Kredytu/transzy Kredytu."

§ 12 ust. 4
„Raty kapitałowo-odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50."

Umowa z 2006 r. Multiplan
§ 3 ust. 4
„Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego Kredytu Tu EUROPA S.A. i tym samym opłacenie składki ubezpieczenia za 36-miesieczny okres ubezpieczenia w wysokości X% różnicy pomiędzy wymaganym wkładem własnym Kredytobiorcy, a wkładem wniesionym faktycznie przez Kredytobiorcę, tj. X zł. Jeśli z upływem pełnych 36 miesięcy okresu ubezpieczenia nie nastąpi całkowita spłata zadłużenia objętego ubezpieczeniem ani inne zdarzenie kończące okres ubezpieczenia, Kredytobiorca zobowiązuje się do kontynuacji ubezpieczenia i tym samym opłacenia składki ubezpieczeniowej wysokości X% d kwoty niespłaconego brakującego wkładu własnego, przy czym łączny okres ubezpieczenia nie może przekroczyć 108 miesięcy, licząc od miesiąca , w którym nastąpiła wypłata Kredytu. Kredytobiorca upoważnia MultiBank do pobrania środków na opłacenie składki z tytułu kontynuacji ubezpieczenia z rachunku wskazanego w § 6 bez odrębnej dyspozycji.”

§ 7 ust. 1
„mBank udziela Kredytobiorcy na jego wniosek Kredytu hipotecznego przeznaczonego na cel określony w § 1 ust. 1 zwanego dalej Kredytem, w kwocie określonej w § 1 ust. 2, waloryzowanego kursem kupna waluty w CHF wg tabeli kursowej BRE Banku S.A. z dnia i godziny uruchomienia Kredytu/transzy Kredytu."

§ 12 ust. 5
„Raty kapitałowo-odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50."

Umowa z 2007 r. mPlan
§ 1 ust. 3A
„Kwota kredytu wyrażona w walucie waloryzacji na koniec dnia (…) według kupna waluty z tabeli kursowej BRE Banku S.A. wynosi (…) CHF. Kwota niniejsza ma charakter informacyjny i nie stanowi zobowiązania Banku. Wartość kredytu wyrażona w walucie obcej w dniu uruchomienia kredytu, może być różna od podanej w niniejszym punkcie.”

§ 11 ust. 4
„Raty kapitałowo-odsetkowe oraz raty odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50.”

§ 13 ust. 5
„Wcześniejsza spłata całości Kredytu lub raty kapitało-odsetkowej a także spłata przekraczająca wysokość raty powoduje, że kwota spłaty jest przeliczana po kursie CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. obowiązującym w dniu i godzinie spłaty.”

Umowa z 2008 r. Multiplan
§ 1 ust. 3A
„Kwota kredytu wyrażona w walucie waloryzacji na koniec dnia (…) według kupna waluty z tabeli kursowej BRE Banku S.A. wynosi (…) CHF. Kwota niniejsza ma charakter
informacyjny i nie stanowi zobowiązania Banku. Wartość kredytu wyrażona w walucie obcej w dniu uruchomienia kredytu, może być różna od podanej w niniejszym punkcie.”

§ 3 ust. 3
„Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego Kredytu TU ALIANZ POLSKA S.A. na 36 miesięczny okres ubezpieczenia. Jeżeli z upływem pełnych 36 miesięcy okresu
ubezpieczenia nie nastąpi całkowita spłata zadłużenia objętego ubezpieczeniem ani inne zdarzenie kończące okres ubezpieczenia, ubezpieczenie podlega automatycznej kontynuacji, przy czym łączny okres ubezpieczenia nie może przekroczyć 108 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym nastąpiła wypłata kredytu. Kredytobiorca upoważnia MultiBank do pobrania środków z tytułu zwrotu kosztów ubezpieczenia w wysokości X% kwoty kredytu objętej ubezpieczeniem tj. X zł oraz zwrotu kosztów z tytułu kontynuacji przedmiotowego ubezpieczenia z rachunku wskazanego § 6 bez odrębnej dyspozycji.”

§ 10 ust. 5
„Raty kapitałowo-odsetkowe oraz raty odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50.”

§ 12 ust. 5
„Wcześniejsza spłata całości Kredytu lub raty kapitało-odsetkowej a także spłata przekraczająca wysokość raty powoduje, że kwota spłaty jest przeliczana po kursie CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. obowiązującym w dniu i godzinie spłaty.”Millennium Bank S.A. Euro Bank

§ 2 ust. 2
Kredyt jest indeksowany do CHF, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem CHF według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku Millenium w dniu uruchomienia kredytu lub transzy. Po uruchomieniu kredytu lub pierwszej transzy kredytu wypłaconego w transzach Bank wysyła do Kredytobiorcy pismo, informujące o wysokości pierwszej raty kredytu, kwocie kredytu w CHF oraz jego równowartości w PLN zgodnie z kursem kupna CHF według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku Millennium w dniu uruchomienia kredytu, transzy, przy czym zmiany kursów walut w trakcie okresu kredytowania mają wpływ na wysokość kwoty zaciągniętego kredytu oraz raty kapitałowo odsetkowej.

§ 7 ust. 1
Kredytobiorca zobowiązuje się spłacić kwotę kredytu w CHF ustaloną zgodnie z § 2 z złotych polskich, z zastosowaniem kursu sprzedaży CHF obowiązującego w dniu płatności raty kredytu, zgodnie z Tabelą Kursów Walut Obcych Banku Millenium S.A.

§ 7 ust. 6
Kwoty rat spłaty kredytu indeksowanego do waluty obcej a spłacane w PLN, przeliczane po kursie sprzedaży danej waluty zgodnie z Tabelą obowiązującą w dniu poprzedzającym dzień spłaty Raty określonym w Umowie.

§ 11 ust. 5
Kwoty rat Kredytu indeksowanego do waluty obcej określane są w harmonogramie spłaty w walucie obcej a spłacane w PLN, przeliczone po kursie sprzedaży danej waluty zgodnie z Tabelą obowiązującą w dniu poprzedzającym spłatę Raty określonym w Umowie.Getin Bank S.A.

Umowa 2005 r.
§ 1 ust. 1
Bank udziela Kredytobiorcy Kredytu w kwocie (…) złotych polskich (słownie: … złotych polskich), indeksowanego kursem CHF na warunkach określonych w niniejszej umowie kredytowej oraz „Regulaminie do umowy kredytu hipotecznego” zwanym dalej Regulaminem, stanowiącym integralną część umowy.

§ 2 ust. 2
W dniu wypłaty kredytu lub każdej transzy kredytu kwota wypłaconych środków będzie przeliczana na walutę, do której indeksowany jest kredyt według kursu kupna walut określonego w „Bankowej tabeli kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut obcych” – obowiązującego w dniu uruchomienia środków.

§ 4 ust. 2
Wysokość zobowiązania będzie ustalana jako równowartość wymaganej spłaty wyrażonej w walucie indeksacyjnej – po jej przeliczeniu według kursu sprzedaży walut określonego.

Umowa 2006 r.
§ 2 ust. 1
Bank udziela Kredytobiorcy Kredytu w kwocie (…) złotych polskich (słownie: … złotych polskich), indeksowanego kursem CHF na warunkach określonych w niniejszej umowie, przy założeniu, że uruchomiono całość kredytu w dacie sporządzenia umowy równowartość kredytu wynosiłaby (…) CHF, rzeczywista równowartość zostanie określona po wypłacie kredytu.

§ 4 ust. 3
W dniu wypłaty kredytu lub każdej transzy kredytu kwota wypłaconych środków będzie przeliczana do CHF według kursu kupna określonego w Tabeli Kursów – obowiązującego w dniu uruchomienia środków.

6 § ust. 3
Wysokość zobowiązania będzie ustalana jako równowartość wymaganej spłaty wyrażonej w CHF – po jej przeliczeniu według kursu sprzedaży walut określonego w „Bankowej tabeli kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut obcych do „CHF obowiązującego w dniu spłaty.

Umowa 2007 r.
§ 1 ust. 1
Bank udziela Kredytobiorcy Kredytu w kwocie (…) złotych polskich (słownie: … złotych polskich), indeksowanego kursem CHF na warunkach określonych w niniejszej umowie, przy założeniu, że uruchomiono całość kredytu w dacie sporządzenia umowy równowartość kredytu wynosiłaby (…) CHF, rzeczywista równowartość zostanie określona po wypłacie kredytu. Kredytobiorca oświadcza, iż jest świadomy ryzyka kursowego, związanego ze zmianą kursu waluty.

§ 6 ust. 1
Bankowa Tabela Kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut, zwana Tabelą Kusów – sporządzona przez merytoryczną komórkę Banku na podstawie kursów obowiązujących na rynku międzybankowym w chwili sporządzenia tabeli i po ogłoszeniu kursów średnich NBP, tabela sporządzona jest o godz. 16:00 każdego dnia roboczego i obowiązuje przez cały następny dzień roboczy.

§ 10 ust. 3
Wysokość zobowiązania będzie ustalana jako równowartość wymaganej spłaty wyrażonej w CHF – po jej przeliczeniu według kursu sprzedaży walut określonego w „Bankowej tabeli kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut obcych” do CHF obowiązującego w dniu spłaty.

§ 14 ust. 3
Jeżeli Kredytobiorca, mimo upływu okresu wypowiedzenia, nie ureguluje należności, Bank w następnym dniu, po upływie terminu wypowiedzenia, dokonuje przewalutowania całego wymagalnego zadłużenia na PLN, z zastosowaniem aktualnego kursu sprzedaży dewiz, określanego przez Bank w Tabeli Kusów. Poczynając od dnia przewalutowania Bank pobiera od wymagalnego kapitału karne odsetki w wysokości 2-krotności oprocentowania kredytów udzielanych w PLN (nie indeksowanych do waluty obcej) przy zastosowaniu aktualnego z dnia przewalutowania wskaźnika DBPLN oraz marży obowiązującej w dniu wypłaty kredytu lub jego pierwszej transzy.

Umowa 2008 r.
§ 1 ust. 1
Bank udziela Kredytobiorcy Kredytu w kwocie (…) złotych polskich (słownie: … złotych polskich), indeksowanego kursem CHF przy założeniu, że uruchomiono całość kredytu w dacie sporządzenia umowy równowartość kredytu wynosiłaby (…) CHF, rzeczywista równowartość zostanie określona po wypłacie ostatniej transzy kredytu. Kredytobiorca oświadcza, iż jest świadomy ryzyka kursowego, związanego ze zmianą kursu waluty.

§ 6 ust. 1
Bankowa Tabela Kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut, zwana Tabelą Kusów – sporządzona przez merytoryczną komórkę Banku na podstawie kursów obowiązujących na rynku międzybankowym w chwili sporządzenia tabeli i po ogłoszeniu kursów średnich NBP, tabela sporządzona jest o godz. 16:00 każdego dnia roboczego i obowiązuje przez cały następny dzień roboczy.

§ 9 ust. 2
W dniu wypłaty kredytu lub każdej transzy kredytu kwota wypłaconych środków będzie przeliczna do CHF według kursu kupna walut określonego w Tabeli Kursów- obowiązującego w dniu uruchomienia środków.”

§ 10 ust. 3
Wysokość zobowiązania będzie ustalana jako równowartość wymaganej spłaty wyrażonej w CHF – po jej przeliczeniu według kursu sprzedaży walut określonego w „Bankowej tabeli kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut obcych” do CHF obowiązującego w dniu spłaty.

§ 14 ust. 3
Jeżeli Kredytobiorca, mimo upływu okresu wypowiedzenia, nie ureguluje należności, Bank w następnym dniu, po upływie terminu wypowiedzenia, dokonuje przewalutowania całego wymagalnego zadłużenia na PLN, z zastosowaniem aktualnego kursu sprzedaży dewiz, określanego przez Bank w Tabeli Kusów. Poczynając od dnia przewalutowania Bank pobiera od wymagalnego kapitału karne odsetki w wysokości 2-krotności oprocentowania kredytów udzielanych w PLN (nie indeksowanych do waluty obcej) przy zastosowaniu aktualnego z dnia przewalutowania wskaźnika DBPLN oraz marży obowiązującej w dniu wypłaty kredytu lub jego pierwszej transzy.Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.


§ 1 ust. 2
W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej, kwota kredytu w złotych
zostanie określona poprzez przeliczanie kwoty wyrażonej w walucie, w której kredyt jest
denominowany na złote, według kursu kupna tej waluty, zgodnie z Tabelą kursów z dnia
uruchomienia środków.

§ 5 ust. 4
W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, stosuje się kurs kupna dewiz (aktualna
Tabela kursów) obowiązujący w PKO BP S.A. w dniu realizacji zlecenia płatniczego.

§ 4 ust. 1 i 2 /klauzula znajduje się w Części Ogólnej Umowy („COU”) Własny Kąt hipoteczny/
Kredyt jest wypłacany:
1). w walucie wymienialnej – na finansowanie zobowiązań Kredytobiorcy poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz w przypadku zaciągnięcia kredytu na spłatę kredytu
walutowego,
2). w walucie polskiej – na finansowanie zobowiązań w Rzeczypospolitej Polskiej.”
W przypadku wypłaty kredytu albo transzy w walucie polskiej, stosuje się kurs kupna dla
dewiz obowiązujący w PKO BP SA w dniu realizacji zlecenia płatniczego, według aktualnej
tabeli kursów.

§ 11 ust. 3
Do przeliczeń kwot walut uruchamianego kredytu stosuje się kurs kupna waluty obcej
według Tabeli kursów z dnia wypłaty środków.Deutsche Bank Polska S.A.

Umowa z 2006 r. i 2007 r.
Pkt 13
Kwota niskiego wkładu własnego podlegająca ubezpieczeniu wynosi: X CHF (słownie: ... franków szwajcarskich), co stanowi równowartości X zł. (słownie: ... złotych) Kurs waluty X.

§ 2 ust. 2
Kwota Kredytu będzie wypłacona Kredytobiorcy jednorazowo lub w transzach zgodnie z zapisami pkt 2 Tabeli, po spełnieniu warunków do wypłaty Kredytu/transz Kredytu, na podstawie dyspozycji Kredytobiorcy wypłaty Kredytu/transz Kredytu złożonej najpóźniej na dwa dni robocze przed planowaną wypłatą. Wypłata następuje zgodnie z harmonogramem wypłat stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy. Zmiana harmonogramu wypłat w okresie określonym w pkt 2 Tabeli w zakresie terminu wypłaty Kredytu/transz Kredytu oraz ich wysokości następuje za zgoda Banku na podstawie jednostronnej dyspozycji Kredytobiorcy i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. Jeżeli Kredytobiorca nie dotrzyma warunków udzielenia kredytu lub utraci zdolność kredytową wówczas Ban może wypowiedzieć Umowę lub obniżyć kwotę przyznanego kredytu, jeżeli nie został on wypłacony w całości. W przypadku wypłaty w złotych lub innej walucie niż określona w pkt 2 Tabeli Bank zastosuje kurs kupna CHF opublikowany w „Tabeli kursów dla kredytów mieszkaniowych i konsolidacyjnych w walutach obcych Deutsche Bank PBC SA obowiązujący w Banku w dniu wypłaty kwoty Kredytu lub jego transzy.

§ 3
Od przyznanego Kredytobiorcy Kredytu Bankowi przysługuje Prowizja określona w pkt 7 Tabeli. Prowizja ta będzie potrącona przez Bank w całości przy wypłacie kredytu lub jego pierwszej transzy. Prowizja zostanie pobrany w złotych przy zastosowaniu kursu określonego w 2 ust. 2."

§ 6 ust. 1
Spłata kredytu następować będzie poprzez obciążenie na rzecz Banku Rachunku Bankowego Kredytobiorcy kwotą w złotych stanowiącą równowartość bieżącej Raty w CHF, zadłużenia przeterminowanego i innych należności Banku w CHF obliczonych przy zastosowaniu kursu sprzedaży CHF opublikowanego w „Tabeli kursów dla kredytów mieszkaniowych i konsolidacyjnych w walutach obcych Deutsche Bank PBC SA” obowiązującego w Banku na dwa dni robocze przed terminem każdej spłaty kwoty kredytu. Kredytobiorca zobowiązuje się zapewnić wpływ środków pieniężnych na Rachunek Bankowy Kredytobiorcy w wysokości pokrywającej należności Banku najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień ich płatności. Jeżeli Bank prowadzący Rachunek Bakowy odmówi obciążania tego Rachunku wówczas Bank ma prawo do ponawiania obciążeń Rachunku Bankowego kwotą bieżącej Raty powiększoną o zadłużenie przeterminowane oraz inne należności aż do momentu spłaty wszystkich należności Banku. Za zgodą Banku Kredytobiorca może dokonywać spłat kredytu także w inny sposób w tym może dokonać spłaty również w CHF lub innej walucie. Jeżeli spłata kredytu nastąpi w innej walucie niż określona w pkt 2 Tabeli wówczas kwota ta zostanie przeliczona najpierw na złote po kursie kupna tej waluty a następnie na CHF po kursie sprzedaży przy zastosowaniu kursów opublikowanych w „Tabeli kursów dla kredytów mieszkaniowych i konsolidacyjnych w walutach obcych Deutsche Bank PBC S.A.

§ 10 ust. 13
(...) W przypadku nie spłacenia przez Kredytobiorcę kapitału kredytu, w kwocie odpowiadającej wysokości Niskiego Wkładu Własnego w terminie 60 miesięcy kalendarzowych, ubezpieczenie zostaje automatycznie przedłużone na okres kolejnych 60 miesięcy kalendarzowych, na co Kredytobiorca wyraża zgodę. Wydłużenie okresu ubezpieczenia nie wymaga zawierania aneksu do Umowy. Bank pobierze dodatkowa opłatę za kolejny okres ubezpieczenia poprzez obciążenie Rachunku Bankowego Kredytobiorcy kwotą opłaty – w przypadku, gdy waluta rachunku nie jest zgodna z walutą kredytu Bank dokona przewalutowania środków na walutę kredytu przy zastosowaniu kursu sprzedaży dewiz obowiązującego w Banku w dniu poboru opłaty – 15 dnia miesiąca przed końcem miesiąca, w którym upływa pierwotny okres ubezpieczenia (...). Kredytobiorca zobowiązuje się zapewnić wpływ środków wysokości pokrywającej kwotę opłaty najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień jej płatności."

Umowa z 2008 r.
§ 2 ust. 2
Kwota kredytu będzie wypłacona Kredytobiorcy jednorazowo lub w transzach zgodnie z zapisami pkt 2 Tabeli oraz harmonogramu wypłat stanowiącym Załącznik na 1 do Umowy po spełnieniu warunków do wypłaty Kredytu/Transz Kredytu, na podstawie dyspozycji. (...) Kwota Kredytu będzie wypłacona Kredytobiorcy w złotych. Do przeliczenia kwoty Kredytu na złote Bank zastosuje kurs kupna CHF opublikowany w „Tabeli kursów dla kredytów mieszkaniowych i konsolidacyjnych w walutach obcych Deutsche Bank PBC S.A.”, obowiązującym w Banku w dniu wypłaty kwoty Kredytu lub jego transzy."

§ 3
Od przyznanego Kredytobiorcy Kredytu Bankowi przysługuje Prowizja określona w pkt 7 Tabeli. Prowizja ta będzie potrącona przez Bank w całości przy wypłacie kredytu lub jego pierwszej transzy. Prowizja zostanie pobrany w złotych przy zastosowaniu kursu określonego w 2 ust. 2."

§ 6 ust. 1
Spłata kredytu następować będzie poprzez obciążenie na rzecz Banku Rachunku Bankowego Kredytobiorcy kwotą w złotych stanowiąca równowartość bieżącej Raty w CHF, zadłużenia przeterminowanego i innych należności Banku w CHF obliczonych przy zastosowaniu kursu sprzedaży CHF opublikowanego w „Tabeli kursów dla kredytów mieszkaniowych i konsolidacyjnych w walutach obcych Deutsche Bank PBC S.A.”, obowiązującym w Banku na dwa dni robocze przed terminem każdej spłaty kwoty kredytu."

§ 10 ust. 13
(...) W przypadku nie spłacenia przez Kredytobiorcę kapitału kredytu, w kwocie odpowiadającej wysokości Niskiego Wkładu Własnego w terminie 60 miesięcy kalendarzowych, ubezpieczenie zostaje automatycznie przedłużone na okres kolejnych 60 miesięcy kalendarzowych, na co Kredytobiorca wyraża zgodę. Wydłużenie okresu ubezpieczenia nie wymaga zawierania aneksu do Umowy. Bank pobierze dodatkową opłatę za kolejny okres ubezpieczenia poprzez obciążenie Rachunku Bankowego Kredytobiorcy kwotą opłaty – w przypadku, gdy waluta rachunku nie jest zgodna z walutą kredytu Bank dokona przewalutowania środków na walutę kredytu przy zastosowaniu kursu sprzedaży dewiz obowiązującego w Banku w dniu poboru opłaty – 15 dnia miesiąca przed końcem miesiąca, w którym upływa pierwotny okres ubezpieczenia (...). Kredytobiorca zobowiązuje się zapewnić wpływ środków wysokości pokrywającej kwotę opłaty najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień jej płatności."

Umowa z 2009 r.
Ust. 2.3.
Spłata Kredytu wraz z Oprocentowaniem Kredytu i innymi należnościami Banku powstałymi w związku z zawarciem Umowy Kredytu następuje poprzez obciążenie, w Dacie Wymagalności, Rachunku Bieżącego kwotą Raty i innych należności oraz poprzez przelew tych środków na Rachunek Bieżący Obsługi Kredytu. Jeżeli Rachunek Bieżący prowadzony jest w złotych, to w przypadku Kredytu walutowego należności Banku, wyrażone w walucie Kredytu, Bank pobiera poprzez obciążenie Rachunku Bieżącego kwotą w złotych, stanowiąca ich równowartość. Równowartość kwoty w złotych ustawa się według kursu sprzedaży waluty obcej, obowiązującego w Banku na podstawie Tabeli Kursów, na dwa Dni Robocze przed Datą Wymagalności każdej należności Banku. (...). Jeżeli splata Rat Kredytu nastąpi w innej walucie niż waluta Kredytu, wówczas kwota wpłaty zostanie przewalutowana najpierw na złote po kursie kupna tej waluty, a następie na walutę Kredytu po kursie sprzedaży, przy zastosowaniu kursów obowiązujących w Banku na podstawie Tabeli Kursów."

Załącznik nr 1 do Umowy Kredytu
Pkt. 2
Jeżeli wypłacona Kwota Kredytu walutowego (pomniejszona o Prowizję Przygotowawczą oraz Koszt ubezpieczenia Brakującego Wkładu Własnego) po przeliczeniu według kursu kupna obowiązującego w Banku na podstawie Tabeli Kursów z dnia Wypłaty Kredytu będzie wyższa niż kwota X zł. to nadwyżka Kredytu w Walucie Kredytu nad tę kwotę zostanie zaliczona w dniu Wypłaty Kredytu na poczet wcześniejszej spłaty kapitału Kredytu bez względu na uzgodnienie Okresu Odroczonej Spłaty Kapitału Kredytu. To samo dotyczy Kredytu wypłacanego w transzach, z tym, że podstawa do ustalenia kwoty nadwyżki jest kurs z dnia efektywnie dokonanej wypłaty każdej z transz Kredytu, zaś cała nadwyżka, o której mowa w zdaniu pierwszym, zostanie zaliczona na poczet wcześniejszej spłaty Kredytu w dniu wypłaty tej transzy Kredytu, której wyplata – choćby częściowo – powoduje przekroczenie progu ustalonego w zdaniu pierwszym."Santander Bank S.A. Kredyt Bank S.A., Bank Zachodni WBK

Kredyt Bank S.A.

Umowa z 2002 r.
§ 1 ust. 1
Bank udziela Kredytobiorcy na wniosek z dnia (…) kredytu w walucie (…) złotych denominowanego w walucie CHF. Kwota transzy kredytu zostanie określona według kursu kupna dewiz dla CHF zgodnie z „Tabelą kursów” obowiązującą w Banku w dniu uruchomienia transzy kredytu.

§ 2 ust. 2
Każda transza kredytu wypłacana jest w złotych, przy jednoczesnym przeliczeniu wysokości transzy według kursu kupna dewiz dla CHF zgodnie z „Tabelą kursów” obowiązująca w Banku w dniu uruchomienia danej transzy.”

§ 8 ust. 2
Wysokość miesięcznej raty kapitałowo – odsetkowej określona jest w CHF. Spłata rat kapitałowo – odsetkowych dokonywana jest w złotych po uprzednim przeliczeniu rat kapitałowo – odsetkowych według kursu sprzedaży dewiz dla CHF zgodnie z „Tabelą kursów” obowiązującą w Banku w dniu spłaty danej raty.”

Umowa z 2007 r. EKSTRALOKUM
§ 2 ust. 1
Na wniosek z dnia (…) Bank udziela Kredytobiorcy kredytu w kwocie (...) denominowanego (waloryzowanego) w walucie CHF na okres 360 miesięcy od dnia (…) do dnia (…) (ostateczny termin spłaty kredytu) na zasadach określonych w Umowie i OWKM, wliczając to:
1) okres wykorzystania kredytu: 4 miesięcy;
2) okres karencji w spłacie kredytu 0 miesięcy;
3) okres spłaty kredytu wraz z należnymi odsetkami: 356 miesięcy.

§ 2 ust. 2
Kwota kredytu denominowanego (waloryzowanego) w CHF lub transzy kredytu zostanie określona według kursu kupna dewiz dla wyżej wymienionej waluty zgodnie z „Tabelą kursów” obowiązującą w Banku w dniu wykorzystania kredytu lub transzy kredytu.”

§ 4 ust. 1a
Każda transza kredytu wykorzystana jest w złotych, przy jednoczesnym przeliczeniu wysokości transzy według kursu kupna dewiz CHF zgodnie z „Tabelą kursów” obowiązującą w Banku w dniu wykorzystania danej transzy.”

§ 9 ust. 2
Po okresie wykorzystania kredytu Kredytobiorca zobowiązuje się do spłaty kredytu wraz z odsetkami w 356 ratach miesięcznych w dniu 1 każdego miesiąca począwszy od (…). Wysokość rat kapitało-odsetkowych określona jest w CHF. Spłata rat kapitałowoodsetkowych dokonywana jest w złotych po uprzednim przeliczeniu rat kapitałowoodsetkowych według kursu sprzedaży dewiz dla CHF obowiązującego w Banku w dniu spłaty, a tym samym zamiana wysokości w/w kursu waluty ma wpływ na ostateczną wysokość spłacanego przez Kredytobiorcę kredytu.

§ 9 ust. 6
Kredytobiorca zobowiązuje się do spłaty odsetek w każdym miesiącu okresu, o którym mowa w ust. 4 w dniu 1 każdego miesiąca, z zastrzeżeniem ust. 5. Wysokość należnych odsetek określana jest w CHF. Spłata należnych odsetek dokonywana jest w złotych po uprzednim przeliczeniu należnych odsetek według kursu sprzedaży dewiz dla CHF zgodnie z „Tabelą kursów” obowiązującą w Banku w dniu spłaty. Wysokość należnych odsetek w złotych zależy od wysokości kursu sprzedaży dewiz dla CHF obowiązującego w Banku w dniu spłaty.

Umowa z 2008 r. EKSTRALOKUM
§ 4 ust. 1a
Kredyt wykorzystywany jest w złotych, przy jednoczesnym przeliczeniu kwoty kredytu według kursu kupna dewiz dla CHF zgodnie z „Tabelą kursów” obowiązującą w Banku w dniu wykorzystania kredytu.”

Bank Zachodni WBK S.A.

Umowa o dewizowy kredyt mieszkaniowy z 2006 r.
Art. 3.07 ust. 3
Uruchomienie kredytu nastąpi w złotych polskich przy wykorzystaniu bieżącego kursu kupna dewiz dla CHF obowiązującego w Banku Zachodnim WBK S.A. w dniu płatności.”

Art. 3.08 ust. 5
Walutą spłaty kredytu jest CHF. W przypadku spłaty kredytu w złotych polskich realizacja płatności nastąpi przy wykorzystaniu bieżącego kursu sprzedaży dewiz dla CHF obowiązującego w Banku Zachodnim WBK S.A. w dniu realizacji należności Banku.”

Art. 3.12 ust. 3
Płatność prowizji nastąpi w złotych polskich przy wykorzystaniu bieżącego kursu kupna dewiz dla CHF obowiązującego w Banku Zachodnim WBK S.A. w dniu płatności prowizji.”

Umowa o dewizowy kredyt mieszkaniowy/inwestorski z 2008 r.
Art. 3.07 ust. 3 pkt. 3.1
Uruchomienie kredytu nastąpi na rachunek wskazany w ust. 2, w zależności od waluty rachunku: (...) w złotych polskich przy wykorzystaniu bieżącego /negocjowanego kursu kupna dewiz dla CHF obowiązującego w Banku w dniu płatności lub w walucie kredytu.

Art. 3.09 ust. 3
Walutą spłaty kredytu jest CHF. W przypadku spłaty kredytu w złotych realizacja płatności nastąpi przy wykorzystaniu bieżącego kursu sprzedaży dewiz dla CHF obowiązującego w Banku w dniu realizacji należności Banku.Santander Consumer Bank S.A.

Umowa z 2007 r.
§ 2 ust. 2 zd. 1
Na wniosek Kredytobiorcy Bank udziela kredytu w kwocie (…) nominowanego do waluty CHF, wg kursu kupna walut dla CHF obowiązującego w Banku w dniu uruchomienia całości kredytu lub jego poszczególnych transz – w przypadku wypłaty kredytu w transzach na cel określonych w §1.

§ 3 ust. 2
Kredyt wypłacany jest w złotych polskich przy jednoczesnym przeliczaniu wysokości wypłacanej kwoty (transzy) na CHF wg kursu kupna walut dla CHF ustalanego przez Bank i obowiązującego w Banku w dniu wypłaty środków.”

§ 5 ust. 3
Wysokość rat kapitałowo-odsetkowych zostanie ustalona po przeliczeniu kwoty wypłaconego kredytu na CHF, stosownie do postanowień niniejszej Umowy.

§ 5 ust. 5 zd. 2
Kwota wpłaty raty w złotych przeliczana jest na CHF wg kursu sprzedaży obowiązującego w NBP na dzień przed datą wpływu środków do Banku.”Raiffeisen Bank Polska S.A. Polbank EFG S.A. i EFG EuroBank Egasis


§ 2 ust. 1
W przypadku Kredytu udzielonego w walucie CHF/EUR/USD kwota kredytu zostanie
wypłacona w złotych wg kursu kupna danej waluty zgodnie z obowiązującą Banku w dniu
Uruchomienia Kredytu/Transzy Kredytu Tabelą Kursów walut dla produktów hipotecznych
w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna.

§ 7 ust. 2 /kaluzula znaajduje się w Regulaminie Kredytu Mieszkaniowego „Marża”/
Kredyty udzielane w walutach obcych uruchamiane i spłacone są w równowartości złoty
obliczanej na zasadach określonych w ust. 3 poniżej.

§ 7 ust. 3 
Dla kredytu udzielonego w walucie obcej Bank stosuje następujące kursy walut:
1) dla uruchomienia Kredytu kurs kupna danej waluty zgodnie z obowiązującą wBanku w dniu uruchomienia Kredytu Tabelą Kursów,
2) dla spłaty zobowiązań z tytułu Kredytu (kapitał i odeski) – kurs sprzedaży danej
waluty zgodnie z obowiązującą w Banku w dniu spłaty zobowiązania Tabelą
Kursów z zastrzeżeniem postanowień § 18 ust. 6
3) dla kwoty prowizji przygotowawczej, opłaty z tytułu ubezpieczenia Kredytu,
ubezpieczenia Niskiego Wkładu, ubezpieczenia Kredytobiorcy na życie oraz innych
zobowiązań wynikających z Umowy Kredytu nie wymienionych w pkt 1) i 2)
powyżej Bank stosuje kursy walut wg zasad określonych w Umowie Kredytu.

§ 7 ust. 4 /klauzula znajduje się w Regulaminie Kredytu Hipotecznego udzielanego przez Polbank EFG S.A./
W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wypłata kredytu następuje w
złotych według kursu nie niższego niż kurs kupna zgodnie z Tabelą obowiązującą w momencie wypłaty środków z kredytu. W przypadku wypłaty kredytu w transzach, stosuje
się kurs nie niższy niż kurs kupna zgodnie z Tabelą obowiązującą w momencie wypłaty
poszczególny transz. Saldo zadłużenia z tytułu kredytu wyrażone jest w walucie obcej i
obliczane jest według stosowanego przy uruchomieniu kredytu. W przypadku wypłaty
kredytu w transzach, saldo zadłużenia z tytułu kredytu obliczane jest według kursów
stosowanych przy wypłacie poszczególnych transz. Aktualnie saldo zadłużenia w walucie
kredytu Kredytobiorca otrzymuje listowanie w przypadku postanowień § 11.

§ 9 ust. 2
W przypadku kredytów do waluty indeksowanych do waluty obcej:
1) raty kredytu podlegające spłacie wyrażone są w walucie obcej i w dniu
wymagalności raty kredytu pobierane są z rachunku bankowego, o którym mowa
w ust. 1, według kursu sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku na
koniec dnia roboczego poprzedzającego dzień wymagalności raty spłaty kredytu;
2) jeżeli dzień wymagalności raty kredytu przypada na dzień wolny od pracy, stosuje
się kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku na koniec ostatniego
dnia roboczego poprzedzającego dzień wymagalności raty kredytu.ING Bank Śląski S.A.


§ 1 ust. 1
Bank udziela Kredytobiorcy na jego wniosek z dnia (…) roku kredytu w złotych
indeksowanego kursem CHF w wysokości (...) PLN (słownie: (…), a Kredytobiorca zaciąga
kredyt i zobowiązuje się do jego wykorzystania zgodnie z warunkami niniejszej umowy.
Równowartość wskazanej kwoty w walucie CHF zostanie określona na podstawie
gotówkowego kursu kupna CHF Banku z dnia wypłaty (uruchomienia) pierwszej transzy
kredytu (kurs notowany z pierwszej tabeli kursowej Banku – tabela A w tym dniu) i
zostanie podana w harmonogramie spłat. Kredytobiorca zaciąga kredyt i zobowiązuje się
do jego wykorzystania zgodnie z warunkami niniejszej umowy.

§ 5 ust. 1
Kredytobiorca zobowiązuje się do spłaty kredytu wraz z odsetkami oraz innymi
zobowiązaniami wynikającymi z umowy kredytu. Kredyt, odsetki oraz inne zobowiązania
wyrażone w CHF będą spłacane w złotych jako równowartość raty w CHF przeliczonej
według gotówkowego kurs sprzedaży CHF Banku z dnia wymagalnej spłaty raty (kurs
notowany w pierwszej tabeli kursowej Banku – tabela A, w tym dniu). Inne zobowiązania
wynikające z umowy wyrażone w złotych będą płatne w złotych.
Zmiana kursu walutowego będzie miała wpływ na wysokość rat kapitałowo-odsetkowych
oraz na wartość kredytu. W przypadku zwiększenia kursu walutowego, raty kapitałowoodsetkowe ulegną zwiększeniu, natomiast w przypadku obniżenia kursu walutowego raty
kapitałowo-odsetkowe ulegną zmniejszeniu. Wartość kredytu będzie wzrastała w
przypadku wzrostu kursu walutowego lub malała w przypadku spadku kursu
walutowego.”BNP Paribas Bank Polska S.A. Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., Fortis Bank S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A.

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

Umowa z 2008 r.
§ 2 ust. 2
Kredyt zostanie uruchomiony bezgotówkowo, jednorazowo, w kwocie nie wyższej niż kwota kredytu, po spełnieniu warunków wynikających z umowy kredytowej, na rzecz:
a) BGŻ S.A. w kwocie X CHF tytułem sfinansowania opłaty przygotowawczej,
b) Zbywcy w kwocie i na rachunek wskazany w umowie kupna-sprzedaży kredytowanej nieruchomości zawartej w formie aktu notarialnego,
c) Na rachunek osobisty Kredytobiorcy prowadzony w BGŻ S.A. tytułem sfinansowania opłat notarialnych oraz w ewentualnej pozostałej kwocie wynikającej z różnic kursowych.

§ 2 ust. 4 pkt g)
pokrycie ewentualnych różnic pomiędzy kwotą kredytu przeliczoną na złote po kursie kupna obowiązującym w dniu złożenia wniosku o kredyt, a kwotą kredytu przeliczoną na złote po kursie kupna z dnia uruchomienia kredytu, niezbędna do zamknięcia transakcji (...)."

§ 4 ust. 1
Kredytobiorca zobowiązuje się do spłaty kredytu wraz z odsetkami w terminie określonym w ust. 3. Spłata kredytu następuje w złotych. Zmiana kursu waluty wpływa na wysokość salda kredytu oraz raty kapitałowo-odsetkowej.”

Regulamin kredytu hipotecznego i budowlanego
§ 37.1.
Kredyty w walutach wymienialnych wypłacane są w złotych, przy zastosowaniu kursu kupna waluty obowiązującego w Banku w chwili wypłaty.”

§ 37.2.
Kredyt w walutach wymienialnych podlegają spłacie w złotych, przy zastosowaniu kursu sprzedaży waluty obowiązującego w Banku w chwili spłaty.”

Fortis Bank S.A.

Umowa z 2007 r.
Ust. 1
Kwota kredytu: (...) CHF (słownie franków ..................).

Ust. 5.2.
Uruchomienie Kredytu nastąpi jednorazowo w wysokości nie większej niż (…) PLN (słownie:.....) w następujący sposób:
1) z kwoty kredytu zostanie pobrana składka ubezpieczenia spłaty kredytu w TU EUROPA SA, o której mowa w ust. 9.2.
2) w wysokości określonej w akcie notarialnym ostatecznej umowy kupna-sprzedaży Kredytowanej Nieruchomości (zawartej pomiędzy Zbywcą i Kredytobiorcą), nie więcej jednak niż (…) PLN stanowiącej różnicę między ceną nabycia Kredytowanej Nieruchomości a wniesionym Wkładem własnym, na rachunek bankowy Zbywcy wskazany w tym akcie notarialnym.

Ust. 8.8
Spłata należności z tytułu Kredytu następuje z Rachunku nr (…). Rachunek ten prowadzony jest w CHF i zasilany jest wyłącznie środkami w walucie, w której jest prowadzony. Kredytobiorca zobowiązany jest zapewnić na Rachunku wystarczającą kwotę środków do pokrycia wymagalnych należności Banku z tytułu Kredytu.”

Raiffeisen Bank Polska S.A.

Umowa kredytu Mieszkaniowego nr MG z 2008 r.
§ 2 ust. 1
W przypadku Kredytu udzielonego w walucie CHF/EUR/USD kwota kredytu zostanie wypłacona w złotych wg kursu kupna danej waluty zgodnie z obowiązującą Banku w dniu Uruchomienia Kredytu/Transzy Kredytu Tabelą Kursów walut dla produktów hipotecznych w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna.”

§ 10 ust. 4
W przypadku Kredytu udzielonego w CHF/EUR/USD kapitał, odsetki oraz inne zobowiązania z tytułu Kredytu, poza wymienionymi w § 3 ust. 1 Umowy wyrażone w walucie obcej spłacane będą w złotych jako równowartość kwoty podanej (w walucie) przeliczonej:
a) wg kursu sprzedaży waluty zgodnie z obowiązującą w Banku w dniu spłaty zobowiązania określonym w harmonogramie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Tabelą kursów walut dla produktów hipotecznych Raiffeisen Bank Polska S.A. w przypadku wpłat dokonanych przez tym terminem lub w tym terminie,
b) wg kursu sprzedaży waluty zgodnie z obowiązującą w Banku w dniu wpływu środków na rachunek wskazany w § 2 ust. 17 Umowy Tabelą kursów walut dla produktów hipotecznych w Raiffeisen Bank Polska S.A. w przypadku wpłat dokonanych po dniu, określonym w harmonogramie, o którym mowa w ust. 1 powyżej.”

Regulamin Kredytu Mieszkaniowego „Marża” w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna
§ 7 ust. 2
Kredyty udzielane w walutach obcych uruchamiane i spłacone są w równowartości złoty obliczanej na zasadach określonych w ust. 3 poniżej.

§ 7 ust. 3
Dla kredytu udzielonego w walucie obcej Bank stosuje następujące kursy walut:
1) dla uruchomienia Kredytu kurs kupna danej waluty zgodnie z obowiązującą w Banku w dniu uruchomienia Kredytu Tabelą Kursów,
2) dla spłaty zobowiązań z tytułu Kredytu (kapitał i odeski) – kurs sprzedaży danej waluty zgodnie z obowiązującą w Banku w dniu spłaty zobowiązania Tabelą Kursów z zastrzeżeniem postanowień § 18 ust. 6
3) dla kwoty prowizji przygotowawczej, opłaty z tytułu ubezpieczenia Kredytu, ubezpieczenia Niskiego Wkładu, ubezpieczenia Kredytobiorcy na życie oraz innych zobowiązań wynikających z Umowy Kredytu nie wymienionych w pkt 1) i 2) powyżej Bank stosuje kursy walut wg zasad określonych w Umowie Kredytu.”

§ 9 ust. 4
W przypadku Pożyczki udzielonej w CHF/EUR/USD, kapitał, odsetki oraz inne zobowiązania z tytułu Pożyczki, poza wymienionym w § 3 ust. 1 Umowy wyrażone w walucie obcej spłacane będą w złotych jako równowartość kwoty podanej w tej walucie przeliczonej:
1) wg kursu sprzedaży waluty zgodnie z obowiązującą w Banku w dniu spłaty zobowiązania określonym w harmonogramie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Tabelą kursów walut dla produktów hipotecznych Raiffeisen Bank Polska S.A. w przypadku wpłat dokonanych przez tym terminem lub w tym terminie,
2) wg kursu sprzedaży walut waluty zgodnie z obowiązującą w Banku, w dniu wpływu środków na rachunek wskazany w § 2 ust. 13 Umowy Tabelą kursów walut dla produktów hipotecznych w Raiffeisen Bank Polska S.A. w przypadku wpłat dokonanych w po dniu, określonym ww. harmonogramie, o którym mowa w ust. 1 powyżej.”

§ 10 ust. 7
Dokonanie przedterminowej spłaty kredytu kapitału w części niezwalania Pożyczkobiorcy od konieczności dokonywania spłat bieżącej raty kapitałowo-odsetkowej wynikającej z harmonogramu w przypadku spłaty dokonanej w terminie płatności tej raty oraz należnych rat kapitałowo-odsetkowych w terminach określonych w nowym harmonogramie spłat i nie powoduje skrócenia okresu kredytowania."

EFG EuroBank Egasis (Polbank)

Umowa o kredyt hipoteczny z 2007 r., 2008 r. i 2009 r.
§ 2 ust. 1
Bank zobowiązany jest oddać do dyspozycji Kredytobiorcy kwotę w wysokości (...) zł (słownie: ...........). Kredyt jest indeksowany do waluty obcej CHF."

Regulamin Kredytu Hipotecznego udzielanego przez POLBANK EFG
§ 7 ust. 4
W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wypłata kredytu następuje w złotych według kursu nie niższego niż kurs kupna zgodnie z Tabelą obowiązującą w momencie wypłaty środków z kredytu. W przypadku wypłaty kredytu w transzach, stosuje się kurs nie niższy niż kurs kupna zgodnie z Tabelą obowiązującą w momencie wypłaty poszczególny transz. Saldo zadłużenia z tytułu kredytu wyrażone jest w walucie obcej i obliczane jest według stosowanego przy uruchomieniu kredytu. W przypadku wypłaty kredytu w transzach, saldo zadłużenia z tytułu kredytu obliczane jest według kursów stosowanych przy wypłacie poszczególnych transz. Aktualnie saldo zadłużenia w walucie kredytu Kredytobiorca otrzymuje listowanie w przypadku postanowień § 11.”

§ 9 ust. 2
W przypadku kredytów do waluty indeksowanych do waluty obcej:
1) raty kredytu podlegające spłacie wyrażone są w walucie obcej i w dniu wymagalności raty kredytu pobierane są z rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 1, według kursu sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku na koniec dnia roboczego poprzedzającego dzień wymagalności raty spłaty kredytu;
2) jeżeli dzień wymagalności raty kredytu przypada na dzień wolny od pracy, stosuje się kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku na koniec ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wymagalności raty kredytu.”

§ 13 ust. 7
W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wcześniejsza spłata dokonywana jest w oparciu o kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku w momencie realizacji dyspozycji.”BPH S.A. GE Money Bank

BPH PBK S.A.
Umowa kredytu hipotecznego z 2002 r.

§ 2 ust. 1
Bank udziela Kredytobiorcy na warunkach określonych w umowie oraz Regulaminie
kredytowania osób fizycznych w Banku BPH S.A. nie objętych Ustawą o Kredycie
Konsumenckim, kredytu w wysokości X CHF (słownie: .... franków szwajcarskich), a
Kredytobiorca zobowiązuje się do wykorzystania i zwrotu kredytu wraz z odsetkami
zgodnie z warunkami niniejszej umowy.

§ 3 ust. 2
Prowizja od kredytu walutowego, naliczana jest i pobierana w złotych po kursie
sprzedaży obowiązującym w dniu zapłaty prowizji zgodnie z Tabelą kursów walut BPH PBK
S.A. ogłaszaną s w siedzibie Banku.

§ 5 ust. 3
Kwota kredytu wypłacana jest w złotych po przeliczeniu zgodnie z kursem kupna waluty
kredytu obowiązującym w Banku w dniu wypłaty zgodnie z Tabelą kursów walut BPH PBK
SA ogłaszaną w siedzibie Banku.

BPH S.A.
Umowa kredytu budowlano-hipotecznego z 2004 r. i 2005 r.


§ 2 ust. 1
Bank udziela Kredytobiorcy na warunkach określonych w umowie oraz Regulaminie
kredytowania osób fizycznych w Banku BPH S.A. nie objętych Ustawą o Kredycie
Konsumenckim, kredytu w wysokości X CHF (słownie: .... franków szwajcarskich), a
Kredytobiorca zobowiązuje się do wykorzystania i zwrotu kredytu wraz z odsetkami
zgodnie z warunkami niniejszej umowy.


Załącznik nr 1 Wniosek o wypłatę kredytu
waluta PLN.


Załącznik nr 7 do umowy kredytu budowlano-hipotecznego Nr (...)
Ust. 2 pkt 2)

Kwota kredytu kub transzy kredytu wypłacona jest w złotych po przeliczeniu według
kursu kupna waluty kredytu obowiązującego w Banku w dniu wypłaty kwoty kredytu lub
transzy kredytu, zgodnie z Tabelą kursów walut Banku BPH S.A. ogłoszoną w siedzibie
Banku z zastosowaniem zasad ustalania kursów walut obowiązujących w Banku.


Ust. 2 pkt 4)
kwota spłaty podlega przeliczeniu na złote po kursie sprzedaży waluty kredytu
obowiązującym w Banku w dniu dokonania spłaty, zgodnie z Tabelą kursów walut Banku BPH S.A. ogłoszoną w siedzibie Banku z zastosowaniem zasad ustalania kursów walut obowiązujących w Banku.”

Umowa kredytu hipotecznego z 2006 r.


§ 2 ust. 1
Bank udziela Kredytobiorcy na warunkach określonych w umowie oraz Regulaminie
kredytowania osób fizycznych w Banku BPH S.A. nie objętych Ustawą o Kredycie
Konsumenckim, kredytu w wysokości X CHF (słownie: .... franków szwajcarskich), a
Kredytobiorca zobowiązuje się do wykorzystania i zwrotu kredytu wraz z odsetkami
zgodnie z warunkami niniejszej umowy.


Załącznik nr 1 Wniosek o wypłatę kredytu
waluta PLN.


Załącznik nr 7 do umowy kredytu hipotecznego Nr (...)


Ust. 2 pkt 2)
kwota kredytu kub transzy kredytu wypłacona jest w złotych po przeliczeniu według
kursu kupna waluty kredytu obowiązującego w Banku w dniu wypłaty kwoty kredytu lub
transzy kredytu, zgodnie z Tabelą kursów walut Banku BPH S.A. ogłoszoną w siedzibie
Banku z zastosowaniem zasad ustalania kursów walut obowiązujących w Banku.


Ust. 2 pkt 4)
kwota spłaty podlega przeliczeniu na złote po kursie sprzedaży waluty kredytu
obowiązującym w Banku w dniu dokonania spłaty, zgodnie z Tabelą kursów walut Banku
BPH S.A. ogłoszoną w siedzibie Banku z zastosowaniem zasad ustalania kursów walut
obowiązujących w Banku.


§ 1 ust. 1
Bank udziela Kredytobiorcy Kredytu w kwocie (…) złotych polskich (słownie: … złotych
polskich), indeksowanego kursem CHF zwanego dalej „Kredytem” na warunkach
określonych w Umowie a Kredytobiorca zobowiązuje się do wykorzystania Kredytu
zgodnie z postanowieniem Umowy oraz zapłaty Bankowi prowizji, opłat i innych
należności wynikających z Umowy. Na kwotę Kredytu składa się kwota pozostawiona do
dyspozycji Kredytobiorcy w wysokości (…) złotych polskich, przeznaczona na realizację celu
określonego w ust. 2 oraz kwota należnej składki z tytułu ubezpieczenia od ryzyka utraty
pracy opisanego w § 13, w wysokości (…) złotych polskich, która zostanie doliczona do
salda Kredytu, zgodnie z zasadami określonymi w § 17, następnie saldo walutowe  przeliczane jest dziennie na złote polskie według kursu sprzedaży waluty do której
indeksowany jest Kredyt, podanego w Tabeli kursów kupna/sprzedaży dla kredytów
hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank S.A., opisanej szczegółowo w § 17.

Bezpłatna analiza umowy kredytowej

Nasza Kancelaria przeprowadza bezpłatne analizy umów kredytowych indeksowanych/ waloryzowanych do franka szwajcarskiego pod kątem występowania w ich treści postanowień niedozwolonych.

W celu zlecenia Kancelarii analizy umowy kredytowej prześlj nam jej skan wraz ze wszystkimi załącznikami i aneksami na adrs biuro@abclawyers.pl. Gotową analizę Twojej sprawy prześlemy w zwrotnej wiadmości email.

Szczegółowa analiza umowy wraz z wyliczeniem wysokości szacunkowych korzyści finansowych

W celu zlecenia Kancelarii wykonania szczegółowej analizy umowy kredytowej wraz z wyliczeniem wysokości szacunkowych korzyści finansowych prześlij nam:

  1. umowę kredytową wraz ze wszystkimi załączniami, oraz
  2. historię spłaty kredytu zawierającą informację o wysokości rat kapitałowych-odsetkowych spłaconych od daty zawrcia umowy kredytowej do daty sporządzenia dokumentu zawirającego powyższe dane.

Wskazane powyżej dokumenty prześlij na adres biuro@abclawyers.pl 

Szczegółowa analiza umowy zawierać będzie informacje o:

1. ewentualnym występowaniu w umowie klauzul mogących zostać uznanymi przez sąd za niedozwolone;

2. wysokości szacunkowych korzyści finansowych uzyskanych w wyniku wygrania sprawy przed sądem lub zawarcia ugody z bankiem w dwóch wariantach - unieważnienia całości umowu, bądź dokonania jej tzw. odfrankowienia;

3. rekomendacji Kancelarii w zakresie przyszłego dochodzenia roszczeń od banku.Pytania i odpowiedzi


Jakie dokumenty muszę pozyskać z banku, aby przygotować się do sprawy sądowej?

1. Historia spłaty kredytu.

Historia spłaty kredytu powinna zawierać:

- informację o wysokości rat kapitałowo-odsetkowcyh spłaconych przez kredytobiorcę od daty zawarcia umowy kredytowej do chwili sporządzenia dokumentu zawierającego powyższe dane przez bank z podaniem ich wartości w PLN i CHF (najlepiej w ujęciu tabelarycznym);

- datach dokonywania płatności rat na rzecz banku;

- potwierdzenia wysokości i daty wypłaty kredytu (każdej transzy w walucie

PLN);

- potwierdzenie wysokości i daty naliczania innych należności związanych z zawarta umową kredytową, niewliczonych do transz, a składających się na zadłużenie kredytobiorcy (podanych w walucie PLN), np. koszty związane z ubezpieczeniem niskiego wkładu;

- aktualny harmonogram spłaty kredytu.

2. Historia oprocentowania kredytu.

Historia oprocentowania kredytu powinna zawierać informację o wysokości oprocentowania kredytu od daty zawarcia umowy kredytowej do chwili wydania zaświadczenia przez bank.

3. Informacja o saldzie.

Do wykonania wyliczeń będziemy potrzebować także informacji o aktualnej wysokości salda kredytu.

Czy zajmujecie się umowami kredytowymi tylko w zakresie wymienionych powyżej banków?

Powyższa lista zawiera najpopularniejsze banki oferujące niegdyś tzw. kredyty frankowe. Jeżeli posiadasz kredyt w innym banku - napisz do nas - zajmiemy się sprawą.

Jakie są szanse na wygranie sprawy w sądzie?

Obecnie dość wysokie. Tylko w roku 2020 ponad 80% rozstrzygnięć polskich sądów było korzystnych dla kredytobiorów.

Jakie są koszty związane z zainicjowaniem procesu sądowego?

1. Opłata sądowa - w sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych będzie to kwota w maksymalnej wysokości 1.000 złotych.

2. Opłata skarbowa od udzielenia pełnomocnictwa - 17 złotych.

3. Koszt sporządzenia opinii przez biegłego sądowego - około 2.500 złotych (nie w każdej sprawie koniecznym będzie posiłkowaniem się wiedzą biegłego specjalisty).

Uwaga - wszystkie ww. koszty w sytuacji wygranej sprawy będą obciążały przeciwnika (bank), który zostanie zobligowany do ich zwrotu na Twoją rzecz.

Czy warto korzystać z usług tzw. kancelarii odszkodowawczych?

Kancelarie odszkodowawcze to często spółki z o.o., czy spółki akcyjne, które mają świadczyć pomoc prawną najczęściej w sektorze odszkodowań z polis komunikacyjnych czy błędów medycznych. Podmioty te znane są z bardzo natarczywego marketingu. Ich reklamy otrzymujemy systematycznie na skrzynki mailowe. W tym miejscu przypominamy, że tzw. kancelarii odszkodoawczych nie obowiązują żadne zasady i kodeksy etyczne jak np. adwokatów (objętych także zakazem reklamy). Działanie kancelarii odszkodowawczych nie są unormowane prawnie. Panuje wolna amerykanka. Wiele z takich „kancelarii” trafiło już pod lupę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wykryto szereg nieprawidłowości, zagrożeń dla klientów korzystających z ich usług takich, jak np. przetrzymanie pieniędzy klientów, brak jasnych zasad ustalania wysokości wynagrodzenia czy brak możliwości wybrania przez klienta pełnomocnika do prowadzenia sprawy. Firmy odszkodowawcz najcześciej kuszą swoich potencjalnych klientów niskimi cenami, ale jak to często w życiu bywa - za niską ceną najcześciej idzie także niska jakość usługi. Warto się dobrze zastanowić, czy oddawać w ręce takich podmiotów najważniejsze dla Państwa sprawy, mogące wpłynąć w znacznym stopniu na dalszą kondycję finansową, jakimi są kredyty hipoteczne.

Ile czasu trwa sprawa w sądzie?

To zależy od kilku czynników m.in. "mocy przerobowych" sądu do którego pozew zostanie skierowany, sposobu prowadzenia sprawy przez danego sędziego i aktywności procesowej przeciwnika (banku). Dla przykładu wskazujemy, że obecnie w sądach warszawskich od złożenia pozwu w sądzie do daty pierwszej rozprawy niejednokrotnie mija rok. Całe postępowanie w sądzie pierwszej instancji trwa zaś około 3 lat. Oczywiście biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania sprawy mogą toczyć sie krócej lub dłużej.

KONTAKT

Adres:

ABC Lawyers
Sowa Siwko-Piotrowska & Partners
Kancelaria prawno-patentowa
ul. Wąwozowa 28 lok. 44
02-792 Warszawa

E-mail: 

office@abclawyers.pl

Telefon:

+ 48 502 028 566

+48 501 265 224 
 
Witaj, nasza strona wykorzystuje pliki cookies do analityki (google analytics, facebook) na zasadach określonych w polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, prosimy Cię o wyłączenie obsługi cookies w przeglądarce lub opuszczenie strony.